Regulamin sklepu

Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY OBOWIĄZUJĄCE OD 25.12.2014

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

DRUK OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY https://sportbrand.pl/oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do
Sprzedawcy na adres: F.H.RENATA ADAMSKA GALERIA PORTIUS, ul.BURSAKI 29A, 38-400 KROSNO

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@sportbrand.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

DRUK REKLAMACYJNY  https://sportbrand.pl/zgloszenie_reklamacyjne.pdf

1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

3. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@sportbrand.pl

2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3. Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

Napisz do nas!